Artikel 1: Toepasselijkheid

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, verkopen en leveringen door De Keukenbladenfabriek, een handelsnaam van Vasto Natuursteen Steenhouwerij B.V. (KvK-nummer 23068075), gevestigd te Nieuwland Parc 15, 2952DA Alblasserdam, hierna te noemen “De Keukenbladenfabriek”, aan derden gedaan, op alle door De Keukenbladenfabriek in opdracht van derden verrichte werkzaamheden, alsmede op alle overeenkomsten in de meest ruime zin van het woord door De Keukenbladenfabriek met derden aangegaan.

b. Deze voorwaarden gelden zowel binnen als buiten Nederland, ongeacht de woon- of vestigingsplaats van de bij enige overeenkomst betrokken partijen, ongeacht ook de plaats waar de overeenkomst tot stand is gekomen, dan wel ten uitvoer had moeten worden gelegd.

c. Indien de wederpartij andere algemene voorwaarden bijvoorbeeld inkoopvoorwaarden voert, zijn deze voor De Keukenbladenfabriek niet bindend, niet toepasselijk en worden door De Keukenbladenfabriek hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

d. Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden, door De Keukenbladenfabriek te eniger tijd toegepast/toegestaan ten voordele van de wederpartij, geven laatstgenoemde nimmer het recht zich later daarop te beroepen of de toepassing van zulk een afwijking als voor haar vaststaand voor zich op te eisen.

e. Wanneer wederpartij in een andere dan de Nederlandse taal van deze algemene voorwaarden kennisneemt of heeft kunnen nemen en er sprake is van de door de tekst ingegeven interpretatieverschillen, prevaleert de Nederlandstalige versie boven de buitenlandstalige, tenzij De Keukenbladenfabriek daar uitdrukkelijk schriftelijk afstand van neemt.

Artikel 2: Aanbiedingen

a. Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Zij zijn naar beste weten door De Keukenbladenfabriek gedaan en gebaseerd op eventueel bij aanvraag verstrekte en/of geconstateerde gegevens.

b. De door De Keukenbladenfabriek in afbeeldingen, websites, multimedia, catalogi, folders, tekeningen of op andere wijze verstrekte opgaven omtrent maat, capaciteit, prestatie, kleur, materiaalstructuur, finish of resultaten en dergelijke, moeten worden geacht bij benadering en vrijblijvend te zijn verstrekt. De Keukenbladenfabriek is aan deze opgave niet gebonden en aanvaardt voor eventuele onjuistheden in deze gegevens dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

Artikel 3: Opdrachten/Overeenkomsten

a. Onder opdracht wordt verstaan: iedere overeenkomst met De Keukenbladenfabriek, onverschillig of deze daarbij op zich neemt goederen te leveren, werkzaamheden uit te voeren, dan wel personeel, materiaal of ruimte ter beschikking te stellen, of welke andere prestatie dan ook te verrichten, een en ander in de ruimste zin.

b. Alle met De Keukenbladenfabriek gesloten overeenkomsten worden eerst bindend na schriftelijke bevestiging door De Keukenbladenfabriek, dan wel doordat De Keukenbladenfabriek met de uitvoering van de opdracht is aangevangen. Eventuele aanvullingen of wijzigingen op bovenbedoelde overeenkomsten binden De Keukenbladenfabriek eerst, nadat en voor zover deze door De Keukenbladenfabriek zijn geaccepteerd en schriftelijk bevestigd. Wederpartij wordt geacht wijzigingen of aanvullingen op

de overeenkomst te hebben aanvaard, indien wederpartij niet binnen 5 werkdagen na schriftelijke kennisgeving van de wijzigingen of aanvullingen daarvan schriftelijk aan De Keukenbladenfabriek heeft bericht dat hij zich daarmee niet akkoord verklaart. In geval van betwisting is de administratie van De Keukenbladenfabriek beslissend.

c. Mondelinge toezeggingen of afspraken door en/of met ondergeschikte leden van het personeel van De Keukenbladenfabriek zijn voor De Keukenbladenfabriek niet bindend, tenzij schriftelijk door De Keukenbladenfabriek bevestigd.

d. De Keukenbladenfabriek heeft het recht bij de uitvoering van de opdracht gebruik te maken van derden.

Artikel 4: Prijzen

a. De door De Keukenbladenfabriek opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en exclusief andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders is aangegeven. Alle prijzen zijn gebaseerd op levering af fabriek, magazijn of andere opslagplaats, tenzij anders is aangegeven.

b. Indien na het sluiten van de overeenkomst, doch voor de aflevering verhoging van een of meer kostprijsfactoren optreedt, is De Keukenbladenfabriek gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen, ongeacht of de prijsverhoging al dan niet voorzienbaar was ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.

c. Indien de verhoging van de prijs zoals bedoeld in het vorige lid plaatsvindt binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de wederpartij de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van De Keukenbladenfabriek om de wederpartij ter zake schadevergoeding te vorderen.

Artikel 5: Betaling

a. Tenzij anders overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.

b. Indien de wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de wederpartij van rechtswege in verzuim. De wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

c. De Keukenbladenfabriek heeft het recht de door wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. De Keukenbladenfabriek kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. De Keukenbladenfabriek kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

d. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

Artikel 6: Levering en levertijd

a. De door De Keukenbladenfabriek opgegeven levertijden zijn indicatief en zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

b. Bij niet tijdige levering dient De Keukenbladenfabriek derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Hierbij dient De Keukenbladenfabriek een redelijke termijn te worden geboden om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.

c. De Keukenbladenfabriek heeft het recht de te leveren zaken in gedeelten te leveren.

d. Het vervoer van de zaken geschiedt op een door De Keukenbladenfabriek te bepalen wijze, tenzij anders is overeengekomen.

e. Het risico van het product gaat over op de wederpartij op het moment van levering.

f. Indien de zaken na het verstrijken van de levertijd door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan zij te harer beschikking opgeslagen, voor haar rekening en risico.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

a. Alle door De Keukenbladenfabriek geleverde zaken blijven eigendom van De Keukenbladenfabriek totdat de wederpartij alle navolgende verplichtingen uit alle met De Keukenbladenfabriek gesloten overeenkomsten is nagekomen.

b. Het is de wederpartij niet toegestaan de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verkopen, te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

c. De wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van De Keukenbladenfabriek veilig te stellen.

d. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de wederpartij verplicht om De Keukenbladenfabriek daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

e. Voor het geval De Keukenbladenfabriek zijn in dit artikel

aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan De Keukenbladenfabriek en door De Keukenbladenfabriek aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van De Keukenbladenfabriek zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 8: Reclames en garantie

a. De wederpartij dient de gekochte zaken bij aflevering – of zo spoedig daarna als mogelijk – te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

– of de juiste zaken zijn geleverd;
– of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) overeenstemmen met het overeengekomene;
– of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

b. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de wederpartij deze binnen 3 dagen na levering schriftelijk aan De Keukenbladenfabriek te melden.

c. Niet-zichtbare gebreken dient de wederpartij binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 6 maanden na aflevering schriftelijk te melden aan De Keukenbladenfabriek.

d. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan De Keukenbladenfabriek worden geretourneerd.

Artikel 9: Overmacht

a. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van De Keukenbladenfabriek onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van De Keukenbladenfabriek kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: stakingen, uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij de productie door De Keukenbladenfabriek of haar toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstantie.

b. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

c. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor De Keukenbladenfabriek 3 maanden of langer niet aan haar verplichtingen jegens de wederpartij kan voldoen, dan hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

**Artikel 10: Aansprakelijkheid**

a. Indien De Keukenbladenfabriek aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

b. De aansprakelijkheid van De Keukenbladenfabriek is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van De Keukenbladenfabriek gedane uitkering, voor zover de aansprakelijkheid van De Keukenbladenfabriek door deze verzekering wordt gedekt.

c. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van De Keukenbladenfabriek beperkt tot de factuurwaarde van de transactie, althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

d. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van De Keukenbladenfabriek of haar ondergeschikten.

Artikel 11: Intellectuele eigendom

a. De Keukenbladenfabriek behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. De Keukenbladenfabriek heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 12: Toepasselijk recht en geschillen

a. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij De Keukenbladenfabriek partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

b. De rechter in de vestigingsplaats van De Keukenbladenfabriek is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft De Keukenbladenfabriek het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

c. Partijen zullen slechts een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in

onderling overleg te beslechten.

Artikel 13: Overmacht

a. Overmacht ontheft De Keukenbladenfabriek van haar verplichtingen jegens de wederpartij. Als overmacht worden beschouwd: gebeurtenissen en omstandigheden die een directe en aantoonbare invloed uitoefenen op het bedrijf van De Keukenbladenfabriek, zoals maar niet beperkt tot: ernstige storingen in het productieproces, oorlog (zowel binnen als buiten Nederland), oproer, epidemie, pandemie, brand, transportverstoringen, stakingen, uitsluitingen, verlies of schade tijdens transport, ongevallen of ziekte van het personeel, invoerbeperkingen of andere overheidsbeperkingen, enzovoort. De Keukenbladenfabriek is ontheven van haar verplichtingen, ongeacht of de overmacht zich binnen haar eigen bedrijf voordoet, elders zoals bij leveranciers, transporteurs, groothandels, enzovoort.

b. Bij verhindering tot uitvoering van de overeenkomst als gevolg van overmacht is De Keukenbladenfabriek gerechtigd, zonder tussenkomst van de rechter, om de uitvoering van de overeenkomst voor maximaal zes maanden op te schorten, ofwel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, naar eigen goeddunken van De Keukenbladenfabriek. De wederpartij ontvangt schriftelijk bericht van de genomen beslissing door De Keukenbladenfabriek.

Artikel 14: Intellectuele Eigendomsrechten, Ontwerpbescherming

a. Alle intellectuele eigendomsrechten van producten, diensten, etc. die door De Keukenbladenfabriek (ten behoeve van de wederpartij) zijn vervaardigd, behoren toe aan De Keukenbladenfabriek. Gebruik of misbruik van deze rechten, ontwerpen en/of ideeën van De Keukenbladenfabriek is strikt verboden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming is verleend door De Keukenbladenfabriek en aan alle gestelde voorwaarden door De Keukenbladenfabriek is voldaan.

b. Indien de wederpartij niet voldoet aan het gestelde onder 14a, maakt De Keukenbladenfabriek zonder verdere ingebrekestelling en/of tussenkomst van de rechter aanspraak op een boete van minimaal EUR 11.500,00 (elfduizend vijfhonderd euro) per dag of een gedeelte daarvan, zolang de overtreding voortduurt.

Artikel 15: Garanties

a. De garantie die door De Keukenbladenfabriek wordt verleend, is uitsluitend conform de bepalingen van de garantieclausule die bij de producten worden geleverd. In deze gevallen treedt de garantie pas in werking nadat De Keukenbladenfabriek schriftelijk en aangetekend op de hoogte is gebracht door de wederpartij van het verzoek.

b. Indien De Keukenbladenfabriek garantie verleent zonder dat er een garantieclausule is verstrekt, bedraagt de garantieperiode maximaal 6 (zes) maanden na levering van de betreffende goederen. Ook hier dient De Keukenbladenfabriek eerst schriftelijk en aangetekend op de hoogte te worden gebracht door de wederpartij van diens verzoek.

c. De garantie omvat reparatie, vervanging van de geleverde goederen, of gedeeltelijke of volledige creditering van de betrokken goederen, naar keuze van De Keukenbladenfabriek. Schade van buitenaf kan nooit leiden tot enige verplichte garantie door De Keukenbladenfabriek.

d. Goederen die al dan niet onder garantie ter reparatie zijn ingenomen, blijven in alle gevallen voor risico van de wederpartij bij De Keukenbladenfabriek of bij een door De Keukenbladenfabriek ingeschakelde derde.

Artikel 16: Zichtzendingen

Uitsluitend indien De Keukenbladenfabriek dit vooraf schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd, kunnen de door of namens De Keukenbladenfabriek afgeleverde goederen worden beschouwd als zichtzendingen voor shows, tentoonstellingen, beurzen en/of voor andere doeleinden zoals aangegeven door De Keukenbladenfabriek. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op zichtzendingen.

Artikel 17: Toepasselijk Recht en Bevoegde Rechter

a. Op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten met De Keukenbladenfabriek is Nederlands recht van toepassing. De Keukenbladenfabriek behoudt echter het recht zich op elk gewenst moment te beroepen op het geldende recht van het land waar de wederpartij gevestigd is. In dat geval zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het rechtsgebied van de wederpartij, in afwijking van het onder sub b vermelde. De Keukenbladenfabriek behoudt het recht om zich te allen tijde te beroepen op het Weens Koopverdrag indien de aard van de transactie(s) dit rechtvaardigt, zonder de wederpartij vooraf op de hoogte te stellen.

b. Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Gelderland of aan een andere bevoegde rechterlijke instantie, naar keuze van De Keukenbladenfabriek.

c. In geval van dagvaarding van de wederpartij door een derde bij een andere rechtbank en/of op basis van ander recht, doet de wederpartij hierbij afstand van de mogelijkheid om De Keukenbladenfabriek in vrijwaring op te roepen voor die rechtbank en onder dat

Terugbelverzoek
Bel mij terug
Ontdek onze nieuwe website: een frisse start!

Beste klanten en bezoekers, We zijn enorm blij om aan te kondigen dat onze Keukenbladenfabriek een gloednieuwe website heeft gelanceerd!

Lees meer